Unke burey kaamon ke sabab un par faqa (bhuk) aur khauff aa gaya

Bismillah hir-Rahman nir-Rahim

Al Quran: Unke burey kaamon ke sabab un par faqa (bhuk) aur khauff aa gaya.

Aur Allah ek aisee basti ki misaal bayan farmata hai jahan har tarah ka aman tha uski Rozi ba faragat ( bahut ziyada) har jagah se chali aati thi phir (unhoney) Allah ke Ehsaano ki nashukri ki phir Allah ne unke burey kaamon ke sabab se jo wo kiya kartey they , ye maza chakhaya ki un par faqa aur khauff aa gaya.

AL Quraan, Surah An Nahl (16), Verse : 112

Back to top button