Tum log zameen waalon par rahem karo

(Abu Dawood: 4941)

Tum log zameen waalon par rahem karo,
aasmaan waala rab tum par rahem karega.
Back to top button