Logon se apna rukh na pher

Bismillahirrahmanirrahim

Al Quran : Aur Allah ke bande to wo hain jo zameen par ahistagi (dheere)se chalte hain aur jab jahil log unse (jahilana) baat karte hain to (wo) salam kahte hain
Al Quraan, Surah Al Furqaan (25) , # 63


Aur zameen par akad kar na chal , tu na to zameen ko phaad dalega aur na lamba hokar pahado tak pahuch jayega
Al Quran , Surah Al-Isra, (17), # 37


Al Quran : Logon se apna rukh na pher aur zameen par itra kar na chal beshak ALLAH kisi Takabbaur karne wale, itrane wale ko pasand nahi karta

Al Quran : Surah Luqman, (31), # 18

Back to top button