Juma ki fazilat aur Aadab

Bismillahirrahmanirrahim

Juma ki fazilat aur Aadab


Al Quran : Eh Imaan walon jab jumaa ke din namaz ke liye azan di jaye to Allah ke zikr ki taraf jaldi se aa jao aur kharid wa farokht chhodh do , tumhare liye yahi baat behtar hai agar tum ilm rakhte ho

Al Quran : Surah Al Jumaa (62) , verse : 9

Back to top button