jo shakhs Zohar se pehle

Hazrat Umme Habiba Raziyallahu Anha se riwaayat hai ke Rasullullah ﷺ ne irshaad farmaaya

jo shakhs Zohar se pehle chaar rakatein aur Zohar ke baad chaar rakatein pabandi se padhta hai Allah Ta’ala use dozakh ki aag par haraam farma dete hai.

(Nisai: 1817)

Back to top button