Jahannami aur jannati logo ki pahchan

Bismillahirrahmanirrahim

Jahannami aur jannati logo ki pahchan

Rasool-Allah Sal-Allahu Alaihi Wasallam ne farmaya Har Badmijaz (bure mijaz wala) , Ziyada khane wala, Mutakabbir (ghamandi), bahut ziyada maal jama karne wala aur bada bakheel Ahl-e-Naar (Jahannami) mein se hai aur kamzor aur dabe huye (maglub) log jannati hain

  • Al-Silsila-Tus-Sahiha,Jild 1,63
    Masnad Ahmed-214 /2-Sahih
    Al-Hakim-499 / 2

Rasool-Allah Sal-Allaahu Alaihi Wasallam ne farmaya Musalman ek aant mein khata hai (yani kam khata hai) aur kafir saaton aanto mein khata hai(yani bahut zyada khata hai)

Sahih Bukhari, 5396

Back to top button