Jab tumhey salam kiya jaye to tum us sey behtar jawab do ya wohi kah do

Jab tumhey salam kiya jaye to tum us sey behtar jawab do ya wohi kah do


Bismillah hir-Rahman nir-Rahim

Al Quran : Jab tumhey salam kiya jaye to tum us sey behtar jawab do ya wohi kah do beshaq Allah har cheez ka hisab lene wala hai

Al Quran: Surah 4, verse 86

Back to top button