Jab Banda Namaz padhta hai to uske tamam gunah bakhsh diye jate hain

Jab Banda Namaz padhta hai to uske tamam gunah bakhsh diye jate hain

Rasool-Allah Sallallahu Alaihi wasallam ne farmaya Banda jab Namaz ke liye khada hota hai to uske tamam gunah uske paas laye jate hain aur uske kaandho par rakh diye jate hain jab bhi wo Ruku ya Sajda karta hai to uske gunah gir jate hain (yani maaf kar diye jate hain)

Silsila Sahiha- 575-Sahih

 

Back to top button