You are currently viewing 14. KYA ISLAM EK MUKAMMAL DEEN HAI?

14. KYA ISLAM EK MUKAMMAL DEEN HAI?

14. KYA ISLAM EK MUKAMMAL DEEN HAI?


Han, Islam ek mukammal deen hai✓


Allah Ta’ala ne farmaya: “Aaj maine tumhare liye tumhare deen ko kamil kar diya aur apni nemat tum par tamaam kar di aur tumhare liye Islam ke deen hone par razamand ho gaya”

[Al Maidah: 3]