Haram cheez se ilaj

Bismillahirrahmanirraheem

 Haram cheez se ilaj karwane par Shifa nahi milegi


Rasool-Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya Jis shakhs ne kisi haram cheez se ilaaj kiya to Allah Subhanahu uske liye is mein shifa nahi rakhega

Al-Silsila-tus-Sahiha-2343

Back to top button