You are currently viewing Aese shakhs ki bad du’aa se bacho

Aese shakhs ki bad du’aa se bacho

Rasulullaah ﷺ ne farmaaya:

Aese shakhs ki bad du’aa se bacho,
jis par zulm kiya gaya hai,
is liye ke us ki bad du’aa aur Allah ke
darmiyaan koi aad (pardah) nahin hoti hai.


(Tirmizi: 2014)