Beshak Allah Subhanahu aur uske Farishte un logon par

Bismillahirrahmanirraheem

RasoolAllah SallAllahu Alaihi Wasallam ne farmaya Beshak Allah Subhanahu aur uske Farishte un logon par Rahmat Bhejte hain jo (Namaz mein) Safon ko milate hain aur jis Shakhs ne khaali jagah ko pur kiya Allah Subhanahu uske badle ek darja buland kar dega

Al Silsila tus Sahiha 563-Sahih

Back to top button