Aur Allah ne tum par quran mein hukm nazil kiya

Bismillahirrahmanirrahim

Al Quran : Aur Allah ne tum par quran mein hukm nazil kiya hai ke jab tum ALLAH ki aayaton ka inkar aur mazaq hote suno to unke saath mat baitho yahan tak ki kisi dusri baat mein mashgool ho, warna tum bhi un jaise ho jaoge aur ALLAH munafiqon aur kafiron ko dozakh mein ek hi jagah ekaththa karne wala hai

Surah An-Nisa (4), Verse 140

Back to top button