Rampachodavaram

Nagulapalli-Dhanalakshmi

Nagulapalli Dhanalakshmi

MLA,
Rampachodavaram,
Alluri Sitharama Raju (Dist)
Andhra Pradesh,