Allah ki Masajidein wohi Aabad karte hain jo

Bismillahirrahmanirraheem

Al Quran : Allah ki Masajidein wohi Aabad karte hain jo ALLAH par aur aakhirat par Imaan late hain aur namaz padhte aur Zakat dete hain aur ALLAH ke siwa kisi se nahi darte so wo log ummedwar hain ki hidayat walon mein se ho

Surah At-Tauba (9), Aayat 18

Back to top button