aise shakhs par

لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لّاَ يَرْحَمُ النَّاسَ

Laa yarhamullaahu mallaa yarhamunnaas
Tarjama: Allah Ta’ala aise shakhs par
rahem nahin karte
jo logon par
rahem nahin karta.

(Bukhari: 7376)

Back to top button