9. SAJDA KIS KO KARNA CHAHIYE?

9. SAJDA KIS KO KARNA CHAHIYE?


Sajda sirf Allah ko karna chahiye✓


Allah Ta’ala ne farmaya: “Aur din raat aur suraj chand bhi (Allah hi ki) nishaniyon mein se hai, tum na suraj ko sajda karo aur na chand ko balke us Allah ko sajda karo jisne in sab ko paida kiya hai agar tum waqai us ki bandagi karte ho”

[Al Fussilat: 37]
Back to top button