7. KIS GUNAH SE SAARI NEKIYAN BARBAAD HO JAATI HAIN?

7. KIS GUNAH SE SAARI NEKIYAN BARBAAD HO JAATI HAIN?


Shirk se saari nekiyan barbaad ho jaati hain✓


Allah Ta’ala ne farmaya : “(Aye Nabi) yaqeenan Aap ki taraf bhi aur Aap se pehle (ke tamaam Nabiyon) ki taraf bhi wahi ki jaa chuki hai ke agar tu ne Shirk kiya to bilashuba tere aamal zaya ho jayenge aur bil-yaqeen tu khasara uthane walon mein se ho jayega”

[Az Zumar: 65]
Back to top button