31- HUMARA SAB SE BADA DUSHMAN KAUN HAI?

31. HUMARA SAB SE BADA DUSHMAN KAUN HAI?


Shaitaan hummara sab se bada dushman hai✓


Allah Ta’ala ne farmaya:

“Shaitaan tumhara dushman hai tum bhi use dushman hi samjho wo apne giroh ko is liye bulata hai ke wo sab (us ke sath) jahannumi ho jayen”

[Fatir: 6]
Back to top button