29- KYA MARNE KE BAAD DUBARA ZINDAGI HAI

29- KYA MARNE KE BAAD DUBARA ZINDAGI HAI


Han, marne ke baad dubara zindagi hai✓


Allah Ta’ala ne farmaya: “Us ke baad phir tum ko yaqinan maut aa jayegi, phir qayamat ke din bilashuba tum sab (dubara zinda kar ke) uthaye jaoge”

[Al Mominoon: 15,16]
Back to top button