28 -HIDAYAT KIS KO MILTI HAI?

28 -HIDAYAT KIS KO MILTI HAI?


Hidayat us ko milti hai jo hidayat ki talash mein ho aur jis ke dil mein hidayat ke manney ka jazba ho✓


Allah Ta’ala ne farmaya: “Keh do ke Allah jise chahta hai gumrah karta hai, aur jo (us ki taraf) ruju hota hai us ko zaroor apni hidayat deyta hai”

[Ar Raad: 27]
Back to top button