25. ILM WALON KI KYA FAZILAT HAI?

25. ILM WALON KI KYA FAZILAT HAI?


Ilm wale zameen par Allah ki Tawheed ke gawah hain, ilm walon ka martaba itna ooncha hai ke Allah Ta’ala ne un ki gawahi ko Apni aur Farishton ki gawahiyon ke sath zikr kiya hai✓


Allah Ta’ala ne farmaya: “Allah Ta’ala, Farishte aur Ahle Ilm is baat ki gawahi deyte hain ke Allah ke siwa koi mabood nahi, wo adl ko qayem rakhne wala hai, Us galib aur hikmat wale ke siwa koi ebadat ke layeq nahi”


[Aal e Imran: 18]

Back to top button