22. RASOOL AUR SAHABA KE RAASTE SE HATNE KA ANJAAM KYA HAI?

22. RASOOL AUR SAHABA KE RAASTE SE HATNE KA ANJAAM KYA HAI?


Rasool aur Sahaba ke raaste se hatne ka anjaam gumrahi hai✓


Allah Ta’ala ne farmaya: “Jo shaks hidayat ke wazeh ho jaane ke baad bhi Allah ke Rasool ke khilaaf kare aur tamaam Momino ki rah chor kar koi aur rah chale, hum use usi ki taraf mod denge jahan wo kudh muda hai aur jahannum mein phenk dengen, aur wo bahut hi bura thikana hai”

[An Nisa: 115]
Back to top button