19- ALLAH KE AAKHRI NABI KAUN HAIN?

19- ALLAH KE AAKHRI NABI KAUN HAIN?


Allah ke aakhri Nabi Muhammad Sallallahu Aalaihi Wasallam hain✓


Allah Ta’ala ne farmaya: “(Logo) Muhammad (Sallallahu Aalaihi Wasallam) tumhare mardon mein se kisi ke baap nahi balke (Aap) Allah Ta’ala ke Rasool hain aur tamaam Nabiyon ke Khatim hai”

[Al Ahzaab: 40]
Back to top button