17. RASOOL KISE KEHTE HAIN?

17. RASOOL KISE KEHTE HAIN?


Wo nek bande jinhein Allah ne apne deen ka paighaam bhejne ke liye chuna unhein Allah ke Rasool kehte hain, Rasoolon ke paas Allah Ta’ala ki taraf se Farishte aa kar Allah ka paighaam bhejte thaye✓

Allah Ta’ala ne farmaya: “Yaqinan hum ne Apne Rasoolon ko khuli daleelen dey kar bheja aur un ke sath kitaab aur mezaan (tarazu) nazil farmaya taake log adl par qayam rahe”

[Al Hadeed: 25]
Back to top button