16. NIFAAQ KYA HAI ?

16. NIFAAQ KYA HAI?


Zubaan se Islam ko manne aur dil se us ka inkaar karne ko nifaaq kehte hai, nifaaq bhi kufr hai✓


Allah Ta’ala ne farmaya: “Baaz kehte hain ke hum Allah par aur qayamat ke din par emaan rakhte hai, lekin dar haqiqat wo emaan wale nahi hai, wo Allah Ta’ala aur emaan walon ko dhoka dene ki koshish karte hain, lekin darasal wo kudh apne aap hi ko dhoka dey rahe hain magar samahjte nahi”

[Al Baqarah: 9,8]
Back to top button