15. KUFR KYA HAI?

15. KUFR KYA HAI?


Allah aur uske Rasool ki baat manney se inkaar kar dena kufr hai✓


Allah Ta’ala ne farmaya: “Keh dijiye! Ke Allah aur (uske) Rasool ki farmanbardari karo, phir agar ye muh pher len to beshak Allah Ta’ala kafiro se muhabbat nahi karta”

[Aal e Imran: 31]
Back to top button