14. KYA ISLAM EK MUKAMMAL DEEN HAI?

14. KYA ISLAM EK MUKAMMAL DEEN HAI?


Han, Islam ek mukammal deen hai✓


Allah Ta’ala ne farmaya: “Aaj maine tumhare liye tumhare deen ko kamil kar diya aur apni nemat tum par tamaam kar di aur tumhare liye Islam ke deen hone par razamand ho gaya”

[Al Maidah: 3]
Back to top button