10. DUA KIS SE KARNI CHAHIYE?

10. DUA KIS SE KARNI CHAHIYE?


Dua sirf Allah hi se karni chahiye✓


Allah Ta’ala ne farmaya: “Tum Allah ko pukaarte raho us ke liye deen ko khalis kar ke”

[Ghafir: 14]
Back to top button